Topbar
Farní rada 
Farní rada 
  Hlavní stránka  

 

 

 

 

Farní rada

Farní pastorační rada u svatého Jakuba

 

Zápisy ze zasedání farní pastorační rady

Pastorační plán 2006/2007

 

V neděli 30. května 2004 proběhla v souladu se stanovami historicky první volba 

farní pastorační rady v naší farnosti

Výsledky voleb:

Počet odevzdaných hlasů

361

Počet platných hlasů

343

Počet neplatných hlasů

18

 

Do farní pastorační rady Římskokatolické farnosti v Brně 

u svatého Jakuba byli zvoleni:

Helena Horáková (180 hlasů), Dalibor Bořecký (175 hlasů), Pavel Vacek (142 hlasů, 

Jiří Haičman 135 hlasů), Petra Štěpánová (130 hlasů), Ludmila Grombiříková (127 hlasů), 

Helena Múčková (127 hlasů).

 

Předání jmenovacích dekretů členům farní pastorační rady proběhlo při mši svaté 

v 9.30 v neděli 20. 6. 2004. Funkční období farní pastorační rady je 3 roky v souladu 

se stanovami.

Farní pastorační rada má celkem 7 volených členů a členy z titulu funkce 

(farář, farní vikáři, jáhnové). Farář může dále jmenovat nejvýše jednu třetinu 

členů farní pastorační rady – podrobnosti viz zde: 

Stanovy farní pastorační rady u kostela sv. Jakuba v Brně.

 

Zasedání farní rady se budou konat v naší farnosti většinou po čtyřech až 

pěti týdnech (minimálně podle stanov jednou za 3 měsíce) a budou projednávána 

tato témata:

-       pastorace ve farnosti a péče o potřebné

-       ekonomické otázky

-       opravy movitého i nemovitého majetku

-       liturgické záležitosti (například duchovní hudba, vedení ministrantů apod.)

-       příprava smluv s jinými subjekty

-       organizace zájezdů a poutí

-       koordinace aktivit ve farnosti

 

Dle stanov je na každé zasedání farní pastorační rady zván alespoň 1 člen ekonomické 

rady farnosti, který má poradní hlas.

 

K hlavním úkolům farní pastorační rady patří:

1.      je oporou duchovnímu správci farnosti

2.      navrhuje, radí a zajišťuje vše, co vede k naplnění poslání farnosti v oblasti svědectví 

(misie, evangelizace, katecheze), liturgie a diakonie

3.      udržuje kontakty s církevními společenstvími ve farnosti, zvláště se společenstvími 

u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská ulice, a kostela Svaté Rodiny, 

Grohova ulice, dále řeholními společenstvími a hnutími, a také se správními orgány 

a společenskými organizacemi

4.      ve spolupráci a ekonomickou radou farnosti zabezpečuje účelné a hospodárné 

nakládání s majetkem farnosti

5.      zabezpečuje zejména provoz farní knihovny, farní kavárny, vedení farní kroniky, 

aktualizaci nástěnek v kostele a pravidelné vydávání farního zpravodaje

6.      pomáhá poznávat, jaká je farnost dnes, jaké jsou zájmy a potřeby farníků, hledá, 

jak by mohla vypadat v blízké budoucnosti a snaží se podle toho stanovit 

pastorační priority.

 

Společné historicky první zasedání nové farní pastorační rady se uskutečnilo 

v pondělí 30. 8. 2004 ve 20 hodin na faře – zápis k nahlédnutí zde:

1. zasedání farní pastorační rady

 

Během zasedání jsou členům farní rady zadávány úkoly, které jsou následně kontrolovány. 

Z každého zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel.

Zápisy jsou k nahlédnutí na faře, kde se archivují, v případě potřeby mohou být 

zveřejněny na těchto webových stránkách nebo na nástěnce v kostele.

 

 

 

 

 

 

Hlavní stránka   nahoru

 

 OPRAVY CHRÁMU 

 

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FARNÍ RADA   
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat Web  

 

 

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

 

Aktuální ohlášky

Nedělní texty

Liturgie hodin

Jakubský ples